algemene voorwaarden

LEGALE TERMEN

1. Redacteur – Contact

De “https://champagnepaullaurent.com”
website (de “Site”) wordt bewerkt door WORDPRESS.
Hoofdredacteur: Laura Gruet, directeur digitale marketing
Neem voor vragen over de site contact met ons op door een e-mail te sturen naar [email protected]

2. Hosting

De site wordt gehost door: FlyWheel
• bedrijfsnaam: FlyWheel
• geregistreerd adres: 20-22 Wenlock Road, Londen, N1 7GU
Tel: +1 (855) 359-2420
e-mail: [email protected]

GEBRUIKSVOORWAARDEN


De site wordt beheerd door Champagne Paul Laurent SAS, een Frans bedrijf, met maatschappelijke zetel te 4 Rue des Pressoirs, Bethon, Frankrijk, 51260, geregistreerd onder nr. 097350144.
Elk gebruik van deze site door een persoon (“u” of de “gebruiker”) wordt beheerst door deze gebruiksvoorwaarden (algemene voorwaarden). Het doel van deze algemene voorwaarden is om de voorwaarden voor toegang, navigatie en gebruik van de site te definiëren.
Door deze Site te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u zonder beperking deze Algemene voorwaarden en de bepalingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens toe te passen (lees de Privacyverklaring en de Cookieverklaring).
Het Bedrijf kan deze Algemene voorwaarden en de Privacy- en Cookieverklaring op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving herzien of bijwerken. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Algemene voorwaarden en de Privacy- en Cookieverklaring regelmatig opnieuw te lezen.
Het Bedrijf biedt deze Site alleen aan voor mensen die de wettelijke leeftijd hebben bereikt om alcoholische dranken te consumeren en/of te kopen (afhankelijk van wat het hoogste is) in hun woonplaats en op voorwaarde dat de consumptie en/of aankoop van alcoholische dranken legaal is.
Als dergelijke wetten niet bestaan in uw woonplaats, moet u ouder zijn dan 21 jaar om toegang te krijgen tot de Site.

1. NAVIGATIE OP DE SITE

1.1 Toegang tot de site

De benodigde hardware en software om toegang te krijgen tot internet en deze site is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruikers.
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de toegang of navigatie tot de gehele of een deel van de Site en/of de inhoud en/of de beschikbare diensten op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige gebruiker het recht te geven om enige schadevergoeding of compensatie te eisen. .
Het is verboden de software of enig onderdeel ervan te wijzigen of een gewijzigde versie van de software te gebruiken om ongeoorloofde toegang tot de Site te verkrijgen.

1.2 Links

De Site kan links naar andere websites of andere internetbronnen bevatten. Aangezien het bedrijf geen controle heeft over deze websites en externe bronnen, kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor het aanbieden of weergeven van deze websites en externe bronnen, en kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze websites of externe bronnen. Bovendien kan het Bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige aangetoonde of vermeende schade of verliezen die het gevolg zijn van (direct of indirect) of in verband met het gebruik van, of het feit dat men vertrouwen had in de inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op deze websites of externe bronnen.

1.3 Verantwoordelijk gedrag van de gebruiker

Elke gebruiker garandeert:
– de wettelijk vereiste minimumleeftijd hebben om alcohol te consumeren en/of te kopen in overeenstemming met de voorschriften van de woonplaats van de gebruiker,
– om de Site uitsluitend te gebruiken voor persoonlijk en rechtmatig gebruik door de gebruiker, met uitsluiting van elk ander commercieel gebruik zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf,
– om, indien relevant, persoonlijke gegevens te verstrekken die waar, actueel en nauwkeurig zijn.
Gebruikers mogen op geen enkele manier vertegenwoordigen of optreden namens het bedrijf, zijn dochterondernemingen, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve aandeelhouders, functionarissen, directeuren, werknemers.
Bij het gebruik van de site moeten gebruikers zich verantwoordelijk, wettig, beleefd en respectvol gedragen tegenover andere gebruikers, het bedrijf, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en derden.
Gebruiker dient zich met name te onthouden van:
– uploaden, weergeven, verzenden per e-mail of op een andere manier van elk bestand dat virussen, codes, tekstbestanden, software of soortgelijke items bevat die de functionaliteit van software, hardware of telecommunicatiemateriaal kunnen verstoren, onderbreken, vernietigen, beschadigen of beperken,
– het verstoren of onderbreken van de Site, de servers of netwerken die zijn verbonden met de Site, of het schenden van de gerelateerde vereisten, procedures of regels,
– inbreuk maken (inclusief elke poging) op het functioneren van de site, met name door de site bloot te stellen aan virussen, een overbelasting van de raadpleging van de site of zijn servers te creëren, “spam” te verzenden of het berichtensysteem van de site te overbelasten,
– bevoorrechte of niet-openbare informatie raadplegen of toegang krijgen tot een server of account waartoe de gebruiker niet uitdrukkelijk toegang heeft gekregen,
– proberen de kwetsbaarheid van de site te beoordelen of te testen, inbreuk maken op de beveiligings- of authenticatiemaatregelen van de site zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf,
– het uitvoeren van illegale activiteiten of andere activiteiten die inbreuk kunnen maken op de rechten van het bedrijf, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, leveranciers (inclusief technische leveranciers en aannemers), klanten en derden, en onthoud ook dat derden worden aangemoedigd om dit te doen,
– het uploaden, weergeven, posten, verzenden per e-mail of op een andere manier van ongevraagde of niet-geautoriseerde commerciële of promotionele inhoud, ongewenste e-mails, spasme, kettingen of andere verzoeken,
– uploaden, weergeven, verzenden per e-mail of op enige andere manier van illegale, schadelijke, lasterlijke, beledigende, racistische, vulgaire, obsceen, bedreigende, gewelddadige, in strijd met het fatsoen, inbreuk maken op de rechten van derden, inhoud blokkeren of kleineren of dergelijke,
– het per e-mail of op een andere manier verzenden of doorsturen van inhoud van de site naar mensen die de wettelijke leeftijd voor alcoholgebruik en/of het kopen van alcohol in hun woonplaats nog niet hebben bereikt.

Elke gebruiker moet voldoen aan alle toepasselijke voorschriften, wetten en regels met betrekking tot het gedrag van de gebruiker op internet en de overdracht van technische gegevens.
Indien relevant, behoudt het bedrijf zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang van een gebruiker tot de site te beëindigen of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving in geval van schending van de verplichtingen van de gebruiker onder deze algemene voorwaarden en/of aanvullende documentatie, onverminderd het claimen van schadevergoeding aan dergelijke in gebreke blijvende gebruiker.

1.4 Door gebruikers gegenereerde inhoud (indien van toepassing)

Gebruikers zijn als enige aansprakelijk voor alle inhoud die ze op de site plaatsen of uploaden en voor de gevolgen van het bekendmaken, uitzenden, doorsturen of beschikbaar stellen van dergelijke inhoud. Het bedrijf houdt zich niet aan enige inhoud, mening, suggestie of kennisgeving die door gebruikers is gegenereerd en het bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke inhoud af voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
Het Bedrijf behoudt zich echter het recht voor, maar niet de verplichting, om het gebruik van de Site te controleren en om alle inhoud te verwijderen die, naar eigen goeddunken, deze Algemene voorwaarden zou schenden, aanstootgevend, illegaal of anderszins verwerpelijk zou kunnen zijn.
De gebruiker aanvaardt dat het bedrijf vrij en vreedzaam, gratis en zonder enige beperking, alle inhoud die op de site is geplaatst, mag gebruiken om op de site te worden weergegeven en om te worden weergegeven, gereproduceerd op welk ander medium dan ook, in het hele wereld, voor de promotie en reclame van het bedrijf, zijn producten en diensten,

1.5 Melding van ongepaste inhoud

Gebruikers kunnen ongepaste inhoud aan het bedrijf melden door een e-mail te sturen naar [email protected]

2. BESCHERMING VAN DE INHOUD VAN DE SITE

De site en elk van zijn elementen (inclusief alle tekst, afbeeldingen, webpagina’s, geluid, video, ontwerpen, handelsmerken, logo’s en ander materiaal op of toegankelijk via de site) evenals alle software die nodig is om te worden gebruikt met betrekking tot de eerste , databases en nieuwsbrieven (de “Inhoud”), kunnen vertrouwelijke informatie en informatie bevatten die wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten of andere wetgeving.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de site, bezit het bedrijf exclusief alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en verleent het bedrijf geen enkele gebruiker een licentie of ander recht dan het recht om de site te bekijken.
De reproductie van de inhoud (geheel of gedeeltelijk) van de site is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie of gebruik of andere exploitatie van Inhoud voor andere doeleinden (ongeacht de manier of het soort) is uitdrukkelijk verboden.
Gebruikers mogen op geen enkele manier de inhoud van de site of enig materiaal (inclusief software) met betrekking tot de site kopiëren, wijzigen, afgeleide stukken maken, samenstellen, decompileren, toewijzen, in sublicentie geven of overdragen.

Persoonlijke gegevens

Het bedrijf zorgt voor de bescherming van persoonlijke informatie die door gebruikers van de site wordt bekendgemaakt.
Het bedrijf nodigt gebruikers uit om de privacy- en cookieverklaring te raadplegen, die de bepalingen aangeeft die zijn geïmplementeerd om de behandeling van persoonlijke gegevens te garanderen. Het verzamelen, verwerken, gebruiken, verzenden, bewaren en beschermen van persoonlijke informatie van gebruikers wordt geregeld door de Privacyverklaring en Cookieverklaring.

4- VERANTWOORDELIJKHEID:

Het Bedrijf spant zich in om voor zover mogelijk te verzekeren dat de informatie op deze Site correct en up-to-date is. Het Bedrijf kan echter de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op de Site niet garanderen.
Het Bedrijf geeft gratis toegang tot de Site en wijst alle verantwoordelijkheid af en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld:
• voor elke onderbreking in de levering van de Site of diensten die toegankelijk zijn via de Site,
• voor het optreden van bugs, virussen en soortgelijke technische problemen die uw toegang tot deze site nadelig beïnvloeden,
• voor enige onnauwkeurigheid, geïsoleerde en onvoorziene fout of weglating met betrekking tot informatie of inhoud die beschikbaar is op de site,
• voor enige schade als gevolg van een frauduleuze inbraak door een derde partij,
• en meer in het algemeen, voor alle directe of indirecte of gevolgschade, verlies of schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, die kunnen optreden als gevolg van elk type toegang tot de Site of enige onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site of de krediet gegeven aan enig stuk informatie dat direct of indirect van laatstgenoemde afkomstig is.

5- TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE ATTRIBUTIE

Deze algemene voorwaarden (en de privacy- en cookieverklaring) worden beheerst door het Franse recht.
Tenzij dwingende wettelijke bepaling anders is, onderwerpen gebruikers en het bedrijf hierbij onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van Parijs (Frankrijk) elke claim of kwestie die voortvloeit uit of in verband met de inhoud of het gebruik van de site, inclusief in het geval van borgstelling, meervoud van verweerders of kort geding.

0
Shopping Cart
  • Geen producten in de winkelwagen.